Delivering on human rights for all everywhere

Om kampagnen

Kampagnen “Free and Fair Europe” beder kandidater i de europæiske valg om at opretholde EU’s grundlæggende værdier: respekt for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne..

FØLG KAMPAGNEN PÅ

460 KANDIDATER      HAR UNDERSKREVET LØFTET I 26 LANDE   

Før valget den 23-26 maj 2019 :

  • Tilskynder kampagnen kandidater til at undertegne løftet om et «frit og retfærdigt Europa« og for at præcisere deres prioriteter, hvis de vælges

    Download manifestet Underskriv løftet
  • Giver kampagnen borgerne mulighed for at træffe et velinformeret valg blandt kandidater, der offentligt har forpligtet sig til et frit og retfædigt Europa.

    Kig på kortet

Kampagnen “Free and Fair Europe” bliver udviklet indenfor tre hovedretninger

At sikre demokrati, menneskerettigheder, international ret og respekt for retsstatsforhold, der trues af angreb mod menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundets organisationer, medier og retsvæsenets uafhængighed.

At fremme pluralisme, ligebehandling, mangfoldighed, retfærdighed, solidaritet og lighed; at bekæmpe diskrimination, uligheder og vold mod kvinder og piger; at adressere indvandring ved at udforme og gennemføre et retfærdigt, menneskeligt og effektivt migrations- og asylsystem i overensstemmelse med international menneskerettighedslovgivning.

At integrere menneskerettighederne i alle EU's politikker og programmer for at sikre, at der findes klageordninger til at afhjælpe negative konsekvenser, herunder inden for handel og investeringer; at sikre at den private sektor respekterer menneskerettighederne og holdes ansvarlig.

  • Mindst en kandidat har underskrevet løftet
  • Ingen underskrifter

Seneste nyt