Delivering on human rights for all everywhere

Over de Campagne

De campagne “Free and Fair Europe” vraagt ​​kandidaten bij de Europese verkiezingen om de grondbeginselen van de Europese Unie te handhaven: respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten.

VOLG DE CAMPAGNE OP

460 KANDIDATEN     HEBBEN DE BELOFTE GETEKEND IN  26 LANDEN   

Voor de verkiezingen op 23 en 26 mei 2019, is de campagne: :

  • Moedigt kandidaten aan om de belofte voor een «Vrij en Eerlijk Europa» te ondertekenen en hun prioriteiten te specificeren wanneer her/verkozen.

    Download het manifest Onderteken de belofte
  • Biedt burgers de mogelijkheid aan om een geïnformeerde keuze te maken met betrekking tot kandidaten die publiekelijk hebben toegezegd voor een vrij en eerlijk Europa.

    Kijk op de kaart

De campagne “Free and Fair Europe” is ontwikkeld langs drie centrale assen.

Het verzekeren van democratie, mensenrechten, internationaal recht en eerbiediging van de rechtsstaat, die worden bedreigd met aanvallen op mensenrechtenverdedigers, maatschappelijke organisaties, de media en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Het bevorderen van pluralisme, non-discriminatie, diversiteit, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid; bestrijding van discriminatie, ongelijkheden, en geweld tegen vrouwen en meisjes; De migratie aanpakken door het ontwerpen en implementeren van een eerlijk, meelevend en efficiënt migratie- en asielsysteem in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving.

De mensenrechten integreren in alle beleidsmaatregelen en programma's van de EU zodat die waarborgen dat klachtenmechanismen beschikbaar zijn om de negatieve gevolgen te verhelpen, onder meer op het gebied van handel en investeringen; Door ervoor te zorgen dat de private sector de mensenrechten respecteert en ter verantwoording kan worden geroepen.

  • Ten minste één kandidaat heeft de gelofte ondertekend
  • Geen handtekeningen

Laatste nieuws