Delivering on human rights for all everywhere

O Kampanii

Kampania “A Free and Fair Europe” zachęca kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego do obrony podstawowych wartości Unii Europejskiej takich jak poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania praw człowieka.

ŚLEDŹ KAMPANIĘ NA

460 KANDYDACI      PODPISALI DEKLARACJĘ W 26 KRAJACH   

Przed wyborami, które odbędą się w dniach 23-26 maja, kampania :

  • Zachęca kandydatów do podpisania deklaracji ”Wolnej i Sprawiedliwej Europy”, wyszczególniającej priorytety dla przyszłych posłów w Parlamencie Europejskim.

    Pobierz deklarację Podpisz deklarację
  • Zapewnia obywatelom możliwość dokonania świadomego wyboru w odniesieniu do kandydatów, którzy publicznie zobowiązali się do podpisania deklaracji “Wolnej i Sprawiedliwej Europy”.

    Spójrz na mapę

„Free and Fair Europe” jest zbudowana wokół trzech kluczowych osi. :

Zobowiązuję się do poszanowania demokracji, prawa człowieka, prawa międzynarodowe i rządów prawa, które są obecnie podważane przez ataki na obrońców praw człowieka, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, media i niezależność sądownictwa.

Zobowiązuję się do promowania pluralizmu, niedyskryminacji, różnorodności, sprawiedliwości, solidarności i równości; zobowiązuję się zwalczać dyskryminację, nierówności i przemoc wobec kobiet i dziewcząt; zobowiązuję wdrażać uczciwego i skuteczności systemu migracji i azylu zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka.

Zobowiązuję się włączyć prawa człowieka do wszystkich polityk i programów UE gwarantujących dostępność mechanizmów składania skarg w celu zaradzenia negatywnym skutkom, w tym w dziedzinie handlu i inwestycji; Zobowiązuję się walczyć o zapewnienie poszanowania praw człowieka przez sektor prywatny i pociągnięcie go do odpowiedzialności.

  • Przynajmniej jeden kandydat podpisał deklarację
  • Brak podpisów

Najnowsze wiadomości